Honoraj membroj de ĈEA

Kiel Honora Membro de Ĉeĥa Esperanto-Asocio (ĈEA) povas estis elektita civitano de Ĉeĥa respubliko aŭ ŝtatano de alia lando, al kiu la honoran membrecon atribuis la asocia kongreso pro eksterordinaraj meritoj por la Esperanto-movado aŭ por interlingvistiko.

La 1-a kongreso - Brno 1969
Anna Barochová - JUDr. Josef Fousek - Theodor Kilian - Jiří Kořínek - Miloš Lukáš - JUDr. Tomáš Pumpr - František Pytloun - Vilibald Scheiber - Julie Šupichová - Jaroslav Šustr

La 3-a kongreso - Praha 1979
Adolf Bartošík - Vuk Echtner - Jaroslav Mařík - Antonín Odehnal - Eva Seemannová - Pavel Sittauer - Václav Špůr - Josef Vítek - Josef Vondroušek

La 40-a kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio - Plovdiv 1980
Nikola Aleksiev

La 4-a kongreso - Pardubice 1982
Karel Franc - MUDr. Josef Hradil - Eli Urbanová

La 5-a kongreso - Olomouc 1987
Dr. Vladimír Herman - JUDr. František Kožík - František Staněk

Festotagoj omaĝe al la 20-a datreveno de ĈEA - Havířov 1989
Dr. Ing. Ludvík Fritsch - Drahomír Kočvara - Ing. Jaromír Řebíček - František Sedláček - Adolf Staňura

La 6-a kongreso - Třebíč 1990
Marie Bartovská - Dr. Vladimír Mohapl - Alena Růžičková-Pavlínová

La 7-a kongreso - Karlovy Vary 1993
Lada Bala - Dr. Rudolf Horský - Jan Janda - Ing. Karel Janouš

La 8-a kongreso - Havířov 1996
RNDr. Josef Kavka - Prof. RNDr. Vlastimil Novobilský - Mgr. Karel Kraft - Jiří Laube - Linhart Rýznar

La 9-a kongreso - Tábor 1999
Jiří Karen - Ing. Vlastimil Kočvara - Kurisu Kei - Ing. Zdeněk Pluhař - Josef Rumler - Jarmila Rýznarová - Jiří Vychodil

La 10-a kongreso - Praha-Chodov 2002
Zdeněk Hršel - Miloslav Pastrňák - Jiří Patera - Jiří Pištora - Věra Podhradská - Miroslav Smyčka

La 11-a kongreso - Vyškov 2005
Josef Hron - Ludvík Chytil - Zdena Novotná - Jindřich Ondráček - Bohuslava Pelclová - Miloslav Šváček

La 12-a kongreso - Přerov 2008
Jana Cíchová - Petr Chrdle - Ludmila Klegová - Josef Xaver Kobza - Pavel Polnický - Jindřich Tomíšek

La 13-a kongreso - Šumperk 2011
Jindřiška Drahotová - Viktor Dvořák - Miroslav Malovec - Margit Turková - Čestmír Vidman

La 14-a kongreso - Prostějov 2014
Jan Duda - Josef Vojáček

La 17-a kongreso - Brno 2019
Marie Čumová - Libuše Dvořáková

La 18-a kongreso - Pardubice 2022
Jana Melichárková