Listo de ŝogunoj

Listartikolo en Vikipedio

Jen la listo de ŝogunoj inter 793 kaj 1867.

Listo de sei-i taishōgun redakti

Rango
(en la dinastio)
Nomo Regno Komentoj
1 Otomo no Otomaro  
2 Sakanoue no Tamuramaro 797-811?  
- Funya no Watamaro 813 Sei-i shogun
- Fujiwara no Tadabumi 940 征東大将軍だが、異伝あり
3 Minamoto no Yoshinaka 1184 従四位下伊予守
4 (1) Minamoto no Yoritomo 1192-1199 1195年辞任の説あり。正二位前権大納言
5 (2) Minamoto no Yoriie 1202-1203 正二位左衛門督
6 (3) Minamoto no Sanetomo 1203-1219 正二位右大臣
7 (4) Kujo Yoritsune 1226-1244 摂家(藤原)将軍。九条道家の子。正二位権大納言
8 (5) Kujo Yoritsugu 1244-1252 従三位左近衛中将
9 (6) Princo Munetaka 1252-1266 皇族将軍。後嵯峨天皇の皇子。一品中務卿
10 (7) Princo Koreyasu (惟康王→源惟康→惟康親王) 1266-1289 二品
11 (8) Princo Hisaaki 1289-1308 後深草天皇の皇子。一品式部卿
12 (9) Princo Morikuni 1308-1333 二品
13 Princo Moriyoshi 1333 二品兵部卿
14 Princo Nariyoshi 1335-1336 四品上野太守
15 (1) Ashikaga Takauji (高氏→尊氏) 1338-1358 正二位権大納言
16 (2) Ashikaga Yoshiakira 1358-1367 正二位権大納言
17 (3) Ashikaga Yoshimitsu 1367-1394 准三宮従一位左大臣。将軍辞職後、太政大臣。
18 (4) Ashikaga Yoshimochi 1394-1423 従一位内大臣
19 (5) Ashikaga Yoshikatsu 1423-1425 正四位下参議右近衛中将
20 (6) Ashikaga Yoshinori (義宣→義教) 1429-1441 従一位左大臣
21 (7) Ashikaga Yoshikatsu 1442-1443 従四位下左近衛中将
22 (8) Ashikaga Yoshimasa (義成→義政) 1449-1473 准三宮従一位左大臣
23 (9) Ashikaga Yoshihisa (義尚→義煕) 1473-1489 従一位内大臣
24 (10) Ashikaga Yoshiki (義材→義尹→義稙) 1490-1493 従四位下参議右近衛中将
25 (11) Ashikaga Yoshizumi (義高→義遐→義澄) 1494-1508 従三位参議左近衛中将
26 (10) Ashikaga Yoshitane (義材→義尹→義稙) 1508-1521 再任。従二位権大納言
27 (12) Ashikaga Yoshiharu 1521-1546 従三位権大納言
28 (13) Ashikaga Yoshiteru (義藤→義輝) 1546-1565 従四位下参議左近衛中将
29 (14) Ashikaga Yoshihide 1568 従五位下左馬頭
30 (15) Ashikaga Yoshiaki (義秋→義昭) 1568-1573 実は出家時の1588年までは名目上在任。従三位権大納言
31 (1) Tokugawa Ieyasu (松平元康→徳川家康) 1603-1605 従一位右大臣。将軍辞職後、太政大臣。
32 (2) Tokugawa Hidetada 1605-1623 従一位右大臣。将軍辞職後、太政大臣。
33 (3) Tokugawa Iemitsu 1623-1651 従一位左大臣。太政大臣宣下固辞。
34 (4) Tokugawa Ietsuna 1651-1680 正二位右大臣
35 (5) Tokugawa Tsunayoshi 1680-1709 正二位右大臣
36 (6) Tokugawa Ienobu(Tsunatoyo→Ienobu) 1709-1712 正二位内大臣
37 (7) Tokugawa Ietsugu 1712-1716 正二位内大臣
38 (8) Tokugawa Yoshimune (松平賴方→德川吉宗) 1716-1745 正二位右大臣
39 (9) Tokugawa Ieshige 1745-1760 正二位右大臣
40 (10) Tokugawa Ieharu 1760-1786 正二位右大臣
41 (11) Tokugawa Ienari 1787-1837 従一位太政大臣
42 (12) Tokugawa Ieyoshi 1837-1853 従一位左大臣
43 (13) Tokugawa Iesada (家祥→家定) 1853-1858 正二位内大臣
44 (14) Tokugawa Iemochi(Toshitomi→Iemochi) 1858-1866 從一位右大臣
45 (15) Tokugawa Yoshinobu 1866-1867 正二位内大臣