Ŝablono:Kanaoj

v  d  r
Hiragana/Katakana: Goĵūon
/ n / ŭa / ra / ja / ma / ha / na / ta / sa / ka / a
/ / ŭi / ri Hiragana I 01.png/Katakana Yi Proposal.png ji / mi / hi / ni / ĉi / ŝi / ki / i
/ vu Wa-wu.jpg/Katakana Wu Proposal.png ŭu / ru / ju / mu / fu / nu / cu / su / ku / u
/ ŭe / re Hiragana E 01.png/Japanese Katakana E.png je / me / he / ne / te / se / ke / e
/ (ŭ)o / ro / jo / mo / ho / no / to / so / ko / o