Vikipedio:Enciklopedio de Esperanto/Mallongigoj

Jena listo de Mallongigoj aperas post la Antaŭparolo en la Enciklopedio de Esperanto:

MALLONGIGOJ

redakti

adm. = administranto

adv. = advokato

apr. = aprilo

aŭg. = aŭgusto

aŭt. = aŭtografita

bibl. = bibliotekisto

ĉ. = ĉirkaŭ

dec. = decembro

del. = delegito

dir. = direktoro

d-ro = doktoro

d-ro fil. = doktoro en filozofio

d-ro med. = doktoro en medicino

d-ro teol. = doktoro en teologio

E = Esperanto

,E' = Esperanto, gazeto de UEA

E-n = Esperanton

E-a = Esperanta

E-an = Esperantan

E-e - Esperante

E-isto = Esperantisto

EA = Esperanto-Asocio

EF = Esperanto-Federacio

EG = Esperanto-Grupo

EI = Esperanto-Instituto

EK =- Esperanto-Klubo

EL = Esperanto-Ligo

ER = Esperanto-Rondo

ES = Esperanto-Societo

EU = Esperanto-Unuiĝo

ekz. = ekzemple

eld. = eldonis, eldonisto

e-roj = ekzempleroj

febr. = februaro

f-ino = fraŭlino

HDE = Heroldo de Esperanto

i.a. = inter aliaj

ICK = Int. Centra Komitato

IKUE = Int. Katolika Unuiĝo E-ista

inĝ. = inĝeniero

instr. = instruisto

int. = internacia

jan. = januaro

jun. = junio

jul. = julio

kas. = kasisto

k. a. = kaj aliaj

k. e. = kaj ceteraj

k. s. = kaj similaj

komp. = komparu

ktp. = kaj tiel plu

l. = legu (en la fonto)

LEA = Laborista EA

lab. = laborista

LI = Lingvo Internacia

LK = Lingva Komitato, ano,

LK = Lingva Komitato, -ano,

lit. = literatura

nask. = naskiĝis

nov. = novembro

n-ro, No = numero

of. org. = oficiala organo

okt. = oktobro

OV = Originala Verkaro de Z

p. = paĝoj (laŭ nombro)

p: = paĝo(j) (laŭ ordo)

prez. = prezidanto

prof. = profesoro

proks. - proksimume

prop. = propagando

prop-isto = propagandisto

ps. = pseŭdonimo

red. = redaktis, redaktoro

s-ano = samideano

SAT = Sennacieca Asocio Tutmonda

S-ulo = Sennaciulo

SR = Sennacieca Revuo

sekr. = sekretario

sep. - septembro

s-ino = sinjorino

s-ro = sinjoro

t. e. = tio estas

t. n. = tiel nomata

trad. = tradukis, tradukisto

UEA = Universala Esperanto-Asocio

UK = Universala Kongreso de E

univ. = universitato

univ. prof. = universitata profesoro

v. = vidu (en la Enciklopedio)

vicprez. = vicprezidanto

Z = Zamenhof

Z-a = Zamenhofa

ZA = Zamenhofa Adresaro

(?) montras dubon aŭ necertecon

Rimarkoj. Por la nomoj de monatoj kaj nacioj ni uzis ĝenerale minusklajn komencliterojn. - Por datoj anstataŭ la longa 1-an de junio 1905 ni uzis 1 jun. 1905. - En biografioj la nomon de la nacio ni mallongigis en la teksto per majuskla komenclitero: ekz. se post la nomo de la persono ni jam notis la naciecon, de japano, J-E Vortaro signifas Japanan Esperantan

Aliaj Mallongigoj rimarkitaj en EdE

redakti