Esperanto-eldonaĵoj eldonitaj en Brno

Jen listo de esperanto-eldonaĵoj eldonitaj en Brno:

1901: Escepto el la regularo de l' "Unua societo de aŭstraj esperantistoj en Brno", 4 p.
1902: Idea mezinárodní řeči. Karel Pelant. Zvl. ot. z "Akademie". [2], 15, [3] p.
1902: Potřeba-li jazyka mezinárodního? Výňatek z řeči L. de B. <365>
1903: Stanovy Rakouského spolku esperantistů. 7 p.
1908: Otázka jazyka mezinárodního a Esperanto. 14, [2]s. - otisk z čas. "Moravský kraj". Klub českých esperantistů.
1920: Esperanto: mezinárodní jazyk inženýrů. T[ony] J[ules] Guéritte. Z angličtiny Vinc. Kroužil. Barvíř a Novotný. 30 s.
1921: Moravia karsto. Abismo Macoĥa kaj grotoj. K[arel] Absolon. Trad. J. Blahoslav. Esperantista klubo. 42, 2 p.
1921: Členové francouzské Akademie věd doporučují esperanto. [1] s. 31x23,5 cm. Esperantista klubo.
1921: Ĉeĥa literuturo laŭ la birdperspektiuo. Arne Novák. Tradukis Vinc. Kroužil. Barvíř a Novotný. 58 p.
1921: Charakter. J. M. van Stipriaan Luiscius. Přel. F. Šilha. Nový lid, s. 75
1922: Gvidlibro tra Brno. [Jan] Šembara, [Rudolf] Fridrich, [Josef] Jeřábek. 16 p.
1923: Jidelní lístek. Speisekarte. Manĝokarto. Étlap. La carte. Zašle Rudolf Fridrich. [47] p.
1923: Logaritma kalkulilo por ferobetonaj konstruoj sistemo Rieger.. J[osef] Rieger. [2] p.
1923: Charakter. J. M. van Stipriaan Luiscius. Z esperanta se svolením autorovým preložil F. Šilha. 2 vyd. Nový lid, 30, 2 s.
1924: Život a práce Antonie Janalíkové. Za Antonií Janalíkovou. - Abstinentní hnutí. - O významu mezinárodního jazyka. - Ant. Bystřická: Ze zajetí. - Vzpomínky z rakouského kriminálu. - Dojmy z Dánska. Jednota učitelek moravských. 54, [2] s.
1925: Esperanto v 10 hodinách a 500 slovech. Úplná učebnice pro samouky a kursy. Josef Bednář, 116, [2] p.
1926: Barono Mensogbabilulo kaj liaj plej bonaj aventuroj. Josef Bednář. 48 p.
1927: Gvidfolio tra 1a urbo Brno. [4] p. Zemský cizinecký svaz.
1928: Brno. Ekspozicio de l' samtempa kulturo en Ĉeĥoslovakio. 1928 26. V. - 30. IX. Kramerius. [8] p.
1930: Slovník esperantsko-český. R[udolf] Hromada - O[ta] Petr. Nový lid. 107 p.
1930: Praktická učebnice esperanta. Nový lid. 32 p.
1932: Stanovy Spolku esperantistů v Brně. 8 p.
1933: Esperanto. Učebnice a čítanka. Th(eodor] Kilian. Pokorný. 108, [3] p. - 2. vyd. 1935, 3. vyd. 1937, 4. vyd. 1946, 5. vzd. 1947, 6. vyd. 1948, 7. vyd. 1948
1935: Sur rozoj sternite. Opereto en 3 aktoj. Bohumír Polách - Jiří Žalman [František Kožík] - Jaromír Weinberger (muziko). Tradukis: Jiří V. Šamla. Elsendis "Verda stacio" Brno, eldonis Thalia Praha, 127 p.
1936: Slovnik česko-esperantský a esperantsko-český. A[leš] Berka . nákl. vl., 184 p.
1936: Slovník česko-esperantský (10.000 slov). A[leš] Berka . nákl. vl., 99, [1] p.
1936: Slovník esperantsko-český. (10.000 slov). A[leš] Berka . nákl. vl., 84 p.
1936: Moderní učebnice mezinárodniho jazyka. Jiří V. Šamla. Typo a kresby: O. Crhounek.Moravské nakl. B. Pištělák. 116 p.
1936: Kongresa renkonto. Komedieto poŝformata. G. H. N. Zeldenthuis. Eldonejo de malkaraj libroj. A. Berka. 8 p.
1937: Fino de la mondo. Simbola socia simfonio en tri aktoj. Dramo de. . . Jan Filip. Muziko de D-ro Oldřich Svoboda. Eldonejo de Malkaraj Libroj - Aleš Berka. 58, [1, 2] p.
1937: La milito en Ekstrem-Oriento. Psika problemo internacia. Alvoko al sinceraj kaj bonvolemaj homoj. Paŭlo Ju-Pin. El franca lingvo trad. René de Lajarté. E.M.L. - Aleš Berka, 32 p.
1937: Aventuroj de Antonio. F. Omelka. [i], 57, [2,2] p. Eldonejo de malkaraj libroj.
1937: Malgranda legolibro. D-ro L. L. Zamenhof. Eldonejo de Malkaraj Libroj, Aleš Berka, 71, [1] p.
1937: Verda stacio. Esperanta almanako de la Ĉeĥoslovaka radio. Redaktis Dalibor Chalupa kaj Jiří V. Šamla. Ĉeĥoslovaka radio. Radiojournal. 78, [2] p.
1938: Forlasita. Streĉa unuakta historieto. Eduard Bass. [Laŭ la franca sceno de Max Maurey.) Tradukis Jiří V. Šamla. 19 p. Pokorný.
1938: Forta karaktero. Dialoga komedio unuakta. Silentema najbaro. Arkadij T. Averĉenko. Tradukis Jiří V. Šamla. 19 p., Pokorný.
1938: Miaj vojoj. Poemoj. Damjan Vahen Svetinov. 3. Eldonejo de malkaraj libroj. 51, [2] p.
1938: Slovník k moderní učebnici mezinárodniho jazyka. Jiří Vítězslav Šamla. 36 p. Moravské nakladatelství.
1938: Lidová učebnice esperanta. Jiří V. Šamla. 32 p. Nový lid.
1938: EML Kalendaro 1938. Brno, Eldonejo de Malkaraj Libroj A. Berka 1938.
1939: Sankta Katarino. Biografio de fama sanktulino. J. Durenkamp. 110 p. [Komplete konfiskita en la presejo fare de Gestapo 1939--03.]
1950: 8. Ĉeĥoslovaka Esperanto-kongreso en Brno 27.-29. 5. 1950. Tekst-libreto. 16 p.
1957: Doktor Zamenhoj. Ke čtyřicátému výročí úmrtí. Jiří Kořínek. [1], 19, [1] p.
1957: Brno invitas vin - Historia skizo pri Brno. Arnošt Balaš.
1963: Granda Moravio. Čeněk Stáňa. Trad. J. Vondroušek.
1963: Granda Moravio. Faldfolio. Unua BrnaMaŝinfabriko.
1966: Indekso de semoj. Botanika ĝardeno en Brno.
1969: Elektitaj versaĵoj. Milda Jakubcová. [1], 5 p.
1972: Učíme se esperantsky. Zpracovala dr. Božena Kyjovská. Universitní knihovna. 8 s. - Bibliografický letáček [č.] 168.
1981: Esperanto. Soupis esperantské literatury z fondů Státní vědecké knihovny v Brně. Zpracovali Z. Hršel a B. Kyjovská. 39 p.
1984: AEST Brno, prelegaro. Redaktis Zd. Pluhař kaj Vl. Novobilský. 175 p.
1990: Matematika vortaro Esperanta-ĉeĥa-germana. Jan Werner. Propra eldono. 184 p.
1990: TRASE '90, tradukseminario. Preparis M. Malovec. 68 p.
1990: Zamenhof. Bildrakonto. G. Thilleŭ-B. Disano. Trad. M. Malovec.
1990: Kvar sezonoj. Jana Cíchová. Aranĝis kaj multopligis M. Malovec. 16 p.
1991: Signo de ekkrio. Jana Cíchová. Aranĝis kaj multopligis M. Malovec.
1992: Doktoro Johano Faŭsto. Esperantigis Miroslav Malovec. Eld. Esperanta Literatura Fondaĵo, Pupteatro Radost. [2], 16 p.
1992: Pragaj preĝoj. Jana Cíchová. Aranĝis kaj multopligis M. Malovec. 28 p.
1992: Urso. Anton Pavloveĉ Ĉeĥov. El la ĉeĥa traduko esperantigis Josef Vondroušek.
2002: Cent jaroj. Preparis Z. Hršel kaj M. Malovec. 28 p.

LIBROJ PREPARITAJ DE LA KLUBANOJ EL BRNO, KVANKAM ELDONITAJ ALILOKE

1960: Panjo. Jaroslav Seifert, trad. J. Kořínek. Ljubljana, 77, [3] p.
1970: Libro de apokrifoj, Karel Čapek, trad. J. Vondroušek, ĈEA, 105, [2] p.
1977: Historio kaj Biografioj. Josef Vondroušek. EK Třebíč. 29, [1] p.
1977: Historie a spisovatelé. Josef Vondroušek. EK Třebíč, 44 p.
1981: Rakontoj el unua poŝo kaj Rakontoj el la dua poŝo. Karel Čapek, trad. J. Vondroušek, ĈEA, 285, [3] p.
1983: Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio. Stanislav Kamarýt. Editoris Jan Werner, Jaroslav Mařík, Zdeněk Hršel, Vuk Echtner. ĈEA. 256 p.
1984: Ĝojoj de mia vivo. Josef Vondroušek. ĈEA, 100 p.
1984: Historie a spisovatelé. Josef Vondroušek. EK Třebíč. 44 p.
1985: Ondro kaj drako. Viktor Dyk. Trad. J. Vondroušek, EK Třebíč. 45 p.
1985: El mia vivo. Kaŝludo. Vítězslav Nezval. Trad. J. Vondroušek. EL Třebíč. 14 p.
1986: Terminologia kurso. Jan Werner. Roudnice n. L. 88 p.
1986: Fabeloj. Trad. M. Malovec. EK Třebíč. 32 p.
1987: Karel Čapek. Trad. J. Vondroušek. ĈEA. 32 p.
1988: Gramatiko de Esperanto. Miroslav Malovec. EK Třebíč. 100 p.
1989: Historio kaj literaturo de Esperanto. Třebíč, 36p.
1992: Jarlibro de ĈEA 1992. Preparis M. Malovec. ĈEA. 36 p.
1992: Lumo en tenebroj. František Kožík. El la saĝo de Komenio. Trad. Zd. Rusím kaj M. Malovec. ĈEA. 124 p.
1992: Internacia seminario pri Komenio. Preparois M. Malovec kaj J. Mařík. ĈEA. 32 p.
1993: Kongres-libro. 1a ĉeĥa-germana Esperanto-kongreso. Preparis M. Malovec. ĈEA. 36 p.
1994: 25 jaroj de ĈEA 1969-1994. Jarlibro de ĈEA 1994. Preparis M. Malovec. KAVA-PECH. 64 p.
1994: Milito kontraŭ Salamandroj. Karel Čapek. Trad. J. Vondroušek. KAVA-PECH. 197 p.
1995: La propra biografio. Karolo la VIa. Trad. J. Vondroušek. KAVA-PECH. 88p.
1995: Esperanta-ĉeĥa vortaro. Karel Kraft - Miroslav Malovec. KAVA-PECH. 239, [5] p.
1995: Gramatiko de la ĉeĥa lingvo. Miroslav Malovec. KAVA-PECH. 28 p.
1996: Aŭdienco. Václav Havel. Trad. J. Vondroušek. KAVA-PECH. 40 p.
1996: Baza ceĥa konversacio. Stanislava Chrdlová-Miroslav Malovec. KAVA-PECH. 32 p.
1996: Pragaj sonoriloj. Kongresa kuriero de la 81a UK en Prago. 12 n-oj. Redaktis Miroslav Malovec kaj Karel Daněk.
1996: Nový realismus. Bruno Vogelmann. Přel. Václav Pecák a Miroslav Malovec. KAVA-PECH. 174 p.
1998: Ekaŭdi la animon / Uslyšet duši. Věra Ludíková. Trad. Jaroslav Mráz kaj Miroslav Malovec. CHRONOS. 164 p.
1999: 30 jaroj de ĈEA 1969-1999. 9-a kongreso de ĈEA. Tábor. Preparis M. Malovec. 22 p.
1999: Modernaj rimedoj de komunikado. KAEST '98. Redaktis M. Malovec. KAVA-PECH. 196 p.
2000. Gramatiko de Esperanto. Miroslav Malovec. 2a eld. KAVA-PECH, 135, [9] p.
2001: Kantáta. Věra Ludíková. Esperantan version tradukis M. Malovec. CHRONOS. 78 p.
2002: Vortoj de la nokto. Zdenka Bergrová. Tradukis J. Mráz, enkomputiligis M. Malovec.
2002: Mondo afabla ne nur je vortoj. Jiří Karen. Tradukis J. Mráz, enkomputiligis M. Malovec.


CETERAJ LITERATURAJ AKTIVECOJ DE LA KLUBO

  • Ekde 1991 estas en Brno redaktata Starto (redaktas Miroslav Malovec, ĝis 1997 kun Karel Daněk).
  • Malovec ankaŭ preparis komputile por eldono plurajn verkojn, kvankam ne ĉiam estas lia partopreno indikita (Knaboj de Kastora Rivero, Terminaro de feloj, Nova realismo, Badenlanda legendaro, Besto de Vakareso, Majo en tradukoj de Pumpr kaj Rumler, Kristnaska tago, Kontribue al PIV, Sovaĝa Ŝaro).
  • Kun helpo de Josef Mendl el Milevsko Malovec enkomputiligas la riĉan heredaĵon de Josef Vondroušek: Primoloj (Sv. Čech), Saturnin (Zd. Jirotka), Ŝtono kaj doloro (K. Schulz), Puraj ĝojoj de mia vivo, Reveno de puraj ĝojoj (J. Šmíd), Naŭ fabeloj, Anglaj folioj, Italaj folioj, Ekskurso en Hispanion, Hordubal, Meteoro, Ordinara vivo, Afero Makropulos, El la vivo de insektoj (Karel Čapek), El la notlibro de sankta Petro (J. Hašková), Marlupo kaj gaja vidvino, Edzinigebla knabino, Zorgoj de kronitaj kapoj (M. Švandrlík), Reĝido Bajaja, Punita Orgojlo (B. Němcová), Malnovaj ĉeĥaj mitoj (A. Jirásek), Super valoj mateniĝas (F. Kožík).
  • Zdeněk Hršel kun helpo de M. Malovec kolektas la kompletan verkaron de Miloš Lukáš dissemitan tra la gazetaro (en formo de bibliografio)
  • Malovec klopodas enkomputiligi heredaĵon ankaŭ de aliaj esperantistoj, precipe de Rudolf Hromada, Tomáš Pumpr, Jiří Kořínek, Theodor Kilian, Jiří Karen, Josef Rumler, Vladimír Váňa kaj aliaj.
  • Grava estas enkomputiligado ankaŭ de jam eldonitaj verkoj, precipe el la komenco de la movado, kiuj ekzistas nur en nemultaj ekzempleroj. En elektronika formo la laboro de niaj antaŭintoj povas transvivi, moderniĝi kaj disponiĝi al la vasta publiko. La plej moderna komunikilo de la nuna tempo, interreto, post kelkaj jaroj iĝos tute normala en ĉiu hejmo kaj same normale estos serĉi en ĝi literaturon simile kiel en biliotekoj, librovendejoj kaj librobrokantejoj. La forton de Esperanto oni juĝos laŭ tio, kiel reprezentita ĝi estos en la interreto. Tial nia movado bezonas sian literaturon ne nur sur papero, sed ankaŭ en elektronika formo.