Kosaj klannomoj

Kosaj klannomoj (isiduko (unu), Iziduko (pluraj) en la kosa) estas familiecaj nomoj kiuj konsideriĝas pli gravaj ol familiaj nomoj inter kosoj.[1][2][3] Simile al la klana sistemo de Skotlando, multaj kosoj povas ligi sian familian historion reen al specifa vira prapatro. Mencii ies klannomon estas la plej alta formo de respekto, kaj kiam oni renkontas kun iu, estas ĝentile demandi, kio estas ties klannomon. Membroj de la klano foje ankaŭ uzas la klannomon kiel ekkrio.[4]

Kiam virino edziniĝas, tiu povas ricevi la familian nomon de la edzo, sed ĉiam tenas sian propran klannomon kaj aldonas la antaŭafikson Ma-. Viro kaj virino kiu havas la saman klannomon ne povas geedziĝi, ĉar oni konsideras ilin parencoj.[2]

KLANNOMOJ: Kelkaj klannomoj de la kosoj kaj rilataj etnoj: AmaNzotho, ooKhawuta kaGcaleka, ooMaphango,ooMalambedlile, ooNgxale, ooNyelenzi, ooPhalo, ooTogu, ooTshiwo kaTswawe, kaMalangana (AmaXhosa omthonyama).

 • AmaGiqwa: ooJikijwa, Mvaba, Meqo, Ncudwana, Nkosana, Mdeyama, Xhe, Bhaxa, Qhirama, Nonesi, Qobo, Ntshinga ay'khwazwa ikhwazwa ngabayazo.
 • AmaZangwa: Khwalo, Mlanjana, Ncuthu, Sohobese.
 • Bhayi (Khetshe, Mkhumbeni, Msuthu, Gwaca, Camsholo, Nyokemnyama ecand'iziziba, Nkonjane ebhabh' emafini, Mkentane, Mevamhlophe, Vundle, Khayisa – ili apartenas al la popolo amaVundle).
 • Bhele Sikwethu;Makubalo; Mzozo; Nozulu; Mavuso; Notell; Nondela; Bharhodi; Nebhunda; Salaivha;Phei; Kaifur; Kuptar; Mbai; Bhungezi; safi; dez; Pheketha; Mbeko; Ndzikame; Madzikana; Cii; Ciya; Gume; gamle; Ngamlana; Qwiba; Ndizakazi; Ntulo; Siqenduka; Nduku; Mfunisa; Masela; Ndzeku; Lahilathi; Msomi; Mzaku; Ntamonde; Hasheki; Mishekwi; Mbidaniso; Rhamente; Mzotho; Mandela; Msuku; Mthengana; mantambo; ntuli; Mthembu; Mtembu; Ntuka; Nteko; Ntoni; Ntonga; David; Favoroj; Fu; festile; huh; Jonnas; Bele;Gqokoma; Gontsana; Fakude; Fezela; Gugushe; Gagashe; Mehlomade; Masengi; Nyembe; Maduna; Mqwathi, qwasana; Nxasana; Zwai; Bhala; Shezi; Mbekeni; mathole; mathambo; Mazwai; Fukutha;Gwara; Tshawe; Shumeka; Tamse; Luthuli; Magidela; Mgabadeli; Ntsele; Ndayi; Nqala; Ludeke; Madikizela; Ngutyana; Mtengwana; Ngcingwana; Khuluza; matumatu; Photshozwayo; Majeke; mtholesi; Nodada; Mfikeni; Mafikeni; Mofokeng; Twala; Thwasa; Mgoma; mMgeza; Mlaba; Jereka; Jere; Jele; Vhoni; Mfeka; Ka Mvumbi ka Ngigame Notha; Matomela.
 • "UBhele, uLanga, uQunta, uMafu, uKhuboni, uNdabezitha, uNyathi, uMadibanandlela, uSilokazi, uMbutho, uMdluli, uNkomi'nala, uMbikazi, uNontandukuphakanyiswa".
 • Bhlangwe (Mnyamana, Mtshikitsha, Mpembe, Mphube, Mbhongozi, Bulisa, Bhekizulu, Mgungubelana, Nothwalana, NtongazaseChefane). Ubukhulu becala esisiduko sifumaneka Engcobo nase Sinjorino Frere.
 • Bhukhwana (ooMbara, ooMpofu, Mtshobo, Phaphulesilo, Phaphulengonyama, En ezingaphathwa mntu ngoba zizinkosi ngokwazo).
 • Bhisha (AmaNtambo, Gaba, Xho'ndlovu, Mvundl'olubhelu, Gogoba, Gantsa, Zotsho, Bathi Nonyawana zincinane kanti zinkulu oku kwe Bhlayi letolofiya).
 • Bhuku (Sinqasha, Nkamangane, Mbhamla, Mfazi obele lide oncancisela ngaphesheya komfula, iingonyama ezigqumela ngaphakathi ngokuthanda isizwe sama Xesibe).
 • Cethe (ooChizama)OoBhurhuma, Ncenceza, Mlowa, Mbambozinomongo, Ootyinyamikrwada, mlanjana, njoloza, ngcok.
 • Cetshe (Jaba, Rhuba, Mlamb'okhwel'iintaba, Mlamb'owelwa ziinkonjane).
 • Cirha (ooNcibane, Ntswentswe, Nojaholo, Qhanqolo, Sihlobo SikaPhalo, Hloml'phuthu lidala lineempondo, Ghabha ka ntsikana, Nyembezana, MGcaleka, ooMhlantla, khawuta, ntswayibane, nkosiyamntu, ooMhlath'endlovu, Noni, Mfuyo, Lindile thuthani Mdantsane; Mayinga nyevulwa inyashe ngonyawo zambath'iindela; zona zaphosa ub'khosi ngexa yePhuta; zona zibeleke ingasi yobukhosi).
 • Dala (Mganu, Wanga, Dibandlela, Nteyi, Ciko, Yolasha, Jalamba, nkomo'zibomvu nezirhwexu).
 • Deyi (Ncume, Cume; Cum; Wei; Wayisi; Bhangushe; Bhengu; Cebisa; Deyiso; Dei; Deii; Gabisa; Manzini; Mdeyi; Mtame; Hlathi; Hlabe; Mjoli; Makhoba, Mako; Xolo, Meko; Ngcolosi; Sengwayo; Mthwakazi; Jabavu; Nonina; Dlakana; Ngilana; Ndleko; Vezi; Ndeki; Murr; Nkuna; Mbokazi; Wushe; Khusi; Khusher, Sinyali; Phakwe; Pepu; Mphephu; Babalo; Phaahla; Phoi; Hambashe; Ŝinko; Herr; Nkatha; Nkhatha; Gwabini; Gqwaru; Ngoni; Ngozi; Fusana; Geda; Phephu; Ndudane; Farru; Fini; Finini; Mbelani; Bhekiswa; Bekiswa; Qhakaza; Bekiso; Mase; Manci; Mancini; Noconjo; Zikhali; Mzungulu; Zungulu; Mzungu; Mphafane; Kheswa; Mphafa; Qamata; Qubulashe; Gqigqigqi; Duur; Diya; Diko; Xhonti; Ntoyanto; Xarru; Xhakaza; Xakaza; Shwawu; Mshwawu; Zotsho; Somdeyi; Sukwini; Mahoyi; Motsa; Zungu; Velelo; Valela; Phaala; Mtebele; Lambatha ; Nduli; Mbovu; Xoi; Xarr; Sarru; Soreh; Soi kaj Noma-Ndzo-Ndzo ka Phika'ne'langa.
 • Mnkabane - Majeke, Mthwembotyi, Noqazo, Mayeye, Nduntsha, Nkomo zika Marhama, zika Ngxalenye, zika Khamanzana, unyawo zipinki noba zinentsente, uMthondwana, Mbuswana, Nywabelemntwini, mfaz'obele linye, uNkomo zakwa Ntleki, Mabandla ka Rhanjana, Mzilanto. Undlunkulu wamaNkabane uzo Dutywa kwisithili sase Taleni"Lunga Mdunyelwa".
 • Debeza – OoDebeza, ngoJebe, Nonyanya, Nongoqo, Mbeka Ntshiyini Bathi uqumbile, Khonkcoshe Mbokodo engava mkwetsho (Ĉi tiuj estas reĝeco en la grupo Amampondomse. Ili ĉefe troviĝas en la eksa Transkei, en Tsolo, Qumbu, kaj Umthatha en la Orienta Kabo).
 • Dikela' Mqwathi, Bhlangwe, Yongose, Noni, Mfuyo, Ntswayibane Lindile Thuthani Mdantsane
 • 'Dlaminijama kasjadu zizi elimnyama nenkomo zalo ezmanqina amhlophe kukuwela inkonjane nethukela' (Sibakhulu; Senzeni; Gqibheto; Luku; Lukha; mesiMankuthu; Debesi; Vakasheli; Ndosile; Leki; Ndasuka; Mziyaso; Sokhanyile; Madinga; Susela; Ndosi; Mlotshwa; Ndabazabantu; Mpangazitha; Seku; Mabhida; Peleng; Sokhula; Shange; Nxasabe; Nkulukazi; Mkhiza; Mzizi; Sejamu; Sejadu; Jinineka; Mjele; Jaziya; Jali; Mawawa; Ngubengu; Sonci; Qhineba; Ndelekana; Nyathi; Ngwcabe; Ndasa; Fuleka; Sifumba; Ndlambe; Mjevu; Jevu; Jambasile; Ndalasi; Ntesi; Tyesi; Mbele; Ntume; Nibe; Mcube; Ngcobo; Gumede; Hoffman; Sesesako; Mbusiye; Hadebe; Sibaya; Williams; Buleki; Mtshengo; Nduna; Ntlanga; Mfolosa; Lefifi; Mpuluka; Zondi; Mjeleku; Sabani; Langasika;Khabazela; Nyuzwa; Fanana; Mbeko; Mbingwa; Ntokuza; Ledimo; Leremi; Manyathela; Mashile; Mashaba; Dhlamini; Ngonyama; Mkize; Nzimakhwe; Shenge; Ngwenya; Solomons; Khumalo; Sabelo; Kelso; Daniels; Mzimba; Mndzima; Msebendzi; Ntshona; Ndlovu; Mbeki ka
 • Dodo yirha, mzondi, sambu ziyddd Dlomo (Sopitsho, Ngqolomsila, Yem yem, Vela bambentsele)
 • Dontsa- oNoDlidlu, oNoDlabathi, oSwahla, oMntungwa uNdukuMkhonto, uShembe, banujo' uDontsa akananyongo kant' abay'bon' uba igqunywe ngesbhadlalala do mhlehlo... (Hlubi klano)
 • Dzana Dzana, Khatsini, Ncwabe, Nongalo, Ngxabalala, Swaz'ilobetha izifebe, Ngcofela, Nonunu, Dzan'ibedzu, Mkhuma omnandi njenge zambane, Mayeye, iBhaca, mabheka Phantsi njenge zambane. 'Mziwodidi Majiya' (amabhaca)
 • Dzanibe (Nqolo, Gaba kaThsayisa, Mntu wasemanzini, Ndzabedvolo, abakhibexonya-bengalaluki, ningayiqabi mpobovana nizawudlula nabadluli bendlela, Ndzathsane, Mahlambahlaletyeni, Nomvalo ktp.
 • Faku (Nyawuza, Thahla, Ndayeni, Ziqelekazi, Ngqungqushe, Dakhile, Mpondo, Hlamba ngobubend'amanz'ekhona)
 • Fundzo (Tyani bude bongamel' iziziba, Mduma, Gabela, Mbulukazi, Sodladla)
 • Gaba (Mgweba, Mngqosini, Mjobi, Thithiba, Cihoshe, Nozinga, Mnt'womlambo, Thikoloshe, Ndoko, Mbokodw'emnyama Kahili, Msuthu,Mfazi obelenye,)
 • Gadluma (Cekwana, Ndulini, Gando, Tshutsha, Tyhopho, Mbomb'emfene, Izinto ezadla igusha zabelungu zathi ziziduli zethafa)
 • Gambu (Memela, Msuthu Nontuli, Ngwekazi - AmaHlubi)p
 • Gamede (aŭ Gamedze) (Nogele, Skhutyana, Phosibe), Mzamani, Ngonyama, Silwa kaMasikani, Nomasi, Gele, Mphubani, Maqaqasi, Mbew'enkulu engahlungulwa, ktp. emaSwati
 • Ganu
 • Gatyeni (Mamali, ndondela, nkomo zibomvu, nywabe, indoda uyivumi nepokoto, ocubungu)
 • Gcina, Helushe, Xhamela Ncancashe, Magwebulikhula, Malambedlile, Nokwindla, Thyopho (Bahamba bepheth'isali – ihashe bakulifuman'emlungwini. La Gcina klano estas originale de Sinjorino Frere en la Orienta Kabo. La amaGcina estas pensita esti reĝoj de Sinjorino Frere kiel ili estas la superrega klano. OR Amagcina Amarhula (Xhamela Ncancashe, Nogawul'ikhula, Malambayendle elambel'inyama yenyamakazi, nokwindla, uthyopho, uhamba epheth'isali ihashe ulifumana emfengwini, izinto zabantu abazibi koko bayazigcina, bathi iigusha ziziduli zethafa, ibhokhwe ngumnqabaza wehlathi, Isizukulwana sika Nomagwayi, umbon'obomvu wase mbo.
 • Gcuma, (Gcuma, Jola, Dzabela, Mayaba, Nonga yintombi, Malandelwa yintomb' ithi ndizeke.
 • Maya, ( mntungwa, mbuyisa, .
 • Mgebe (Ngobe, Ngaleka, Mkhasela Mduduma nje ngezulu)
 • Godlwana (Nompunzi, Gcodi, Lusalu, Catala ka Qoyi, mbumbulu inye zingabambini ziyadubulana)
 • Goqolo (Ntshintshi, Thanana, Tyebelangaphakathi, Mjoli, Sheya, Ganeka)
 • Gqunu (Tshawe, Gcaleka, tshiwo, togu, rharhabe, mdange, ngconde, khawuta)
 • Gqwashu Gxiya, Mvambo, Lawu, Siyaphi, Manzini, Ndotshayisa(kun Khoikhoi genealogio)[5]
 • Gqwarhu – Deyi, omhlophe, Khawu, ngoszi, Mtabasa ka Dingana, cebisa
 • Gxarha, Cwerha, Vambane, Mahlahla, Siyoyo, Mlawu, Potwana (Mpodomise subgrupa klano nomo)
 • Hegebe
 • Jali (juda, Mpemvu, Ntlotshane, Mvetshane, Jonas, Tshira, Mabhala, Gwatshu - AmaHlubi)
 • Jevu(tolo,zulu,mchenge,mabhanekazi,nonywaxhwa,vumbalempongo iyanuka inika ngoku nukiswa,maxhwabaxhwaba.
 • Jola SingaMampondomse ngohlanga, ooJola, ooJoliNkomo, ooMphaNkomo, ooQengeba, OoNgwanya, nomakhala, njuza, sthukuthezi, sithandwa mhla kukubi, hoshode, hakaha, mfaz' obele'nye omabele farita, oncancisa naphesheya komlambo (La reĝeco de la Mondomise)[6]
 • Jwarha (Vongwe, Mtika, Mazaleni, Jotela, Khatiti, Mnangwe, Mayarha, Tiyo, Soga, Mnguyane, Mbelu, Ndabase, Bantw'abahle noba bapheth' izikhali, Ntame'nemida njengeye nkunzi, mabujwe'bhidlika njengodaka)
 • Khawuta
 • Khiwa (Qwebeda) (Khonjwayo, Chithwayo, Ngcekula, Ndzondela, Hlaka, Ngetu, Phoswa, Silwanyana, Makalanyana, Sikhehlana a Pondo klano)
 • AmaKhonjwayo Isizwe noMnombo (Triba Genealogio): Sizakuwubeka ngokokuzalwa kwabo, sithatha nje iintloko zabo, uChithwayo uzala uKhonjwayo, uKhonjwayo azale uKhiwa, uKhiwa uzele amawele elokuqala nguNgcekula elesibini nguNtsikinyane kundlunkulu wakhe (Granda domo) uKhiwa ezele uNdanya ekunene, (amaNdanya akhokelwa nguNkosi uVelile Mkono)waza kwiQadi wazala uTshizi, indlu kaTshizi ikhokelwa nguSiqukwana.(Inkosi eyayiphethe ngexesha lakudala ihlonitshiwe nguNgcekula)uNgcekula (iwele lokuqala) uzele uNdzondela, uNdzondela wazala uHlaka, uHlaka wazala uNgetu, uNgetu wazala uPhoswa, uPhoswa wazala uSilwanyana, uSilwanyana wazala uMakalanyana, uMakalanyana wazala uSikhehlana, uSikhehlana yena uzala uTatana. Ngoku singena kwinzala yewele lesibini. UNtsikinyane iwele lesibini uzele uMakhanda, uMakhanda wazala uNogemane kwiGreat Domo, kwiRight domo wazala uThungana. Masiqale kwindlu enkulu, uNogemane uzele uGwadiso (Dumile), uGwadiso wazala uGodloza, uGodloza yena wazala uNtenteni, uNtenteni wazala uGobizithwana (uZwelidumile) waza ke yena uGobizithwana wazala uDumisani inkosi enkulu ephethe isizwe samaKhonjwayo ngoku. Kanti ke uThungana yena wobunene buka Makhanda uzele uSithelo, uSithelo wazala uPhonyela, uPhonyela wazala uMakhizinyani, uMakhizinyani yena wazala uHlathikhulu, uHlathikhulu yena uzala uThulani.
 • Khumalo (Mzilikazi kaMashobane - Hlubi klannomo), mntungwa, dibandlela, imidletye , noyila , sichaba , oomadibanisa indonga , ah! Ndabezitha
 • Khwetshube (Xhanga, Ngcawukana, Thamse, Bipha, Bhongxa, kaXhanga; Mhlang'olal 'konsumado Kaz' utshile nje zolala phi! Ndlu kaYokazi. (Mabude, Ndelemane, Detshe, Njenjani) (Mpondo klannomo)
 • Kwayi (Ngconde, Togu, Ubulawi, Ngcond'oneentshaba, ktp.)
 • Madiba (la klannomo de Nelson Mandela, kiu estis Thembu. Gravaj regantoj kaj ĉefoj inkluzivas Mthikrakra, Ngangelizwe, Dalindyebo, Joyi, Jumba, Sabatha, Buyelekhaya)
 • Maduna (Gubevu, Nokhala, Jiyana, Tiba, Matoetoe, Msuthu, Sjekula salakulandela, Umnt'abesi gejebe nkomo sekhona, malobola gesegadana, Umnt'owaw'edakeni kwathi nqa abantu - amaHlubi)
 • Majola (vidu Jola)
 • Mambi (Nxontsa ka Xesibe, uBhulingwe kuvele imamba, uNtabazikude zikuMganu, Mntshontsho uSabela uyabizwa emazibukweni)
 • Mhlwane (ozibula, amahlwane, omkhaliphi, oSigayela, omasabisa, tsiya, oshlahla somquma sigawulwa sisahluma, osthebe sibanzi sisikela amavilakazi)
 • Manci (Mbali, Wabane, Tshitshis'intaba, Mdludla, Zinde Zinde Zinemiqala)
 • /Hlanga (Hlanga, Nobetha, Mqiya, Mndlovu, Mntada, Xhinela, Maleku, Nxeko, Dlangamakhandlela, Yokhwe, Maphuza, Mgweleta, Zilenzi, uMfaz'obelenye phesheya komlanjana) Thembu klano *Masiba Nyawuza,Mhlongwane, Jesese, Mlaza.
 • Matshaya Mbathane, Xesibe
 • Mbanjwa, Gebane, Mpethwane, Gubulundu, Nongoma, Ntimela, Mhlabeka, Mantiyantiyane, Hlubi
 • Mbatha
 • Mbongwe, Mbuyisa, Mvemnyama, Khoza, Sondisa, Mathobela, Nqalela, Ndimande ka qaqaqa, Sigudu sebhokhwe, Sandamela, Ndawonde, Madas'elangeni, Nkob'aziphekwa ngamavila ziphekwa zizikhuthali - AmaHlubi
 • Mbotho Mbotho, Mazama, Mtshikilana, Myalo, Fulela mfaz' olivila kuyanetha, Sibasa manzini kuvuth' umlilo, Nyawo zibomvu nokuba zinentsente, Ntsindane, Malala nentombi ivuke ithi ndizeke, Sibasa Manzini kuvith'umlilo, Thoyane.
 • Mdlane, Tutuse, Nomdimba, Hala, Sophitsho, Ngqolomsila,Ntlokwan'ibanzana, Ngubengcuka, Mtikrakra, mThembu ili estas Thembu posteuloj*
 • Mdlangathi: Mome mome Sirhama Somntwana, Juta, Ngwenduna, Mencwa, ntshozina, Nobhedu, Ntaba ayikhonjwa ikhonjwa Ngamadlangathi odwa, Nyonyoza ka Nyinywa, Nyame'enja eyafel'emfuleni yeza ngokunuka elalini, Ntlangwane, Mkhobela, Bhalangile ka toto, mth'ugawlwe ngabangangaye ngamapilinya, u-hagu hagu ndibolek'umbombo ndiqebul'amafusi ndakuph'iingqweqwe mhla ndafula, nzipho zekati ziyi nkcalankcala zithul'ibhekile yetiki ixhonywe emahlantini ob'hlanti, mfaz'othakathayo ubonwa ngeempund'uxweba xa kbanda, ndakthum'ebhisdolophu walibala kusel'iti enempukane, mbembe ka mahlalela, u juba lalal'emthini ngokuzbonakalisa, nkunz'emnyana bakhuz'ukuhlaba ngoba zonk'izizwe ziyzwil'ukulila.
 • Mfene Lisa, Jambase, Hlathi, Msuthu, Buswayo, Canzi, Sanzanza, Uzango'mva Eliweni, Uyibeka Elityeni Ityiwe Zimbovane.
 • Mgiqwa, Magele, Thotywayo, Jikijwa, Mvaba, Nkosana, Tshobo, Ntshinga ka Khwaza, Ntiya, Bambani
 • Mhaga (noSabe, Amawel'ukuzana, uQwetha ne Gqubushe)
 • Miya, Gcwanini, Munja, Sibewu, Sijekula, Salakulandelwa, Maguqa agalele njenge ngonyama
 • Mjoli (Deyi, Shishi, Qubulashe, Wushe, Ngilana, Nonina, Bharhuzi, Fusani, Khusi, Bhedle, Mpulana, vebi, Zulu)
 • Mkhwane -Mwelase, Sigasa, Ntukela, Mlalase, Cikilili, Ngwekazi, Mqingwana - AmaHlubi
 • Mkhwemte Dabane Sgadi Meka Ntwentswe Fulashe Nojaholo Ncibane Qhanqolo Ntlokwenyathi Ngququ venge
 • Mngxongo (oNtsundu, oYem-yem, oVelebem'bhentsele, oZondwa zintshaba zingazubenza nto, oSophitsho, oMadiba, oNgqolomsila, oDlomo, oMthikrakra ,Qhayiya (Posteuloj de la AbaThembu, vidu Madiba, Dlomo, Mmaya)
 • Mmaya (oYem-yem, oSophitsho, oMagwa, oNgqolomsila, oBhomoyi)
 • Mlambo (Hlubi, oMbinga, Onoxhaka, oDladla, oLubisi, oSenene, Mlambo ongawelwayo owelwa zinkonjane zodwa pho nazo ukuba zinempiko) siszalo sika Gxiva
 • Mnganga (ooKrila, Thangane, Mbamba, Bhodl'inja, Ngcondozimhlophe, Mgquba)
 • Mpangela, Mvinjwa, Rhoshana, Ndlazi, Dlomo, Sibetho, Magwala, Gwadzi elisilika bubuhle, Oogudlilwandle bade balifanela.AmaHlubi
 • Mpehle : Cabashe, Dikane, uVete, Notyedo, Goc' iNyonga, Masila, Nkomo z'bomvu ( Mpodomise klannomo)
 • Mpemvu : uJali, uJuda, uNtlotshane, Bumela, uNgciva (Thembu klannomo)
 • Mpinga, Mawawa, Mbala kaNkqoshe, Mpondomise, Ntose, Nto*mntwana, Ngwangwashe, uSenzwa, Sineka, Mbetshane, Hlahla lamsik' umntu es*ndeni, Ngceza, Sintila, Nyaw'zinoshukela, mzukulu kaSityulu, kheth'omthandayo, Mawawa, yazi b'inobaya ifanelwe ngabafana): la klano de Enoch Sontonga, aŭtoro de "Nkosi Sikelel' iAfrika", parto de landa himno de la respubliko de sudafriko.
 • Mphuthi, Nyathi, Msuthu, uRhahla, Rhabani, Tsiki, Nhose; Oogaxel'umbengo, boya beNyathi, Amathol'enkomo zikaNyathi, abeSuthu, ebePhuth'ephuthini! Oozishuba zimdakana phesheya komlanjana wegqili, Izilwana zona zehla ezintabeni zokhahlamba ngeziluluthwana, sithetha ngenzala ka Nazo (Nhose) kubafazi bakhe abathathu kuMawushe ewe uMatshezi naye uMamhlwane. Esikhoyo isikululwana sesabo OoQhaziyana, OoGeorge kwa noLanga iinkulu zakhe. Ziintsuthu zaseQuthini (Sotho) ngokomlandu kodwa ngenxa yemfuduko zokhokho bafumaneka Orienta Kabo kuTsolo kwela maMpondomise eMcwangele [amaMpondomise ngokuma] “Nje ngoko namagama ezixela ziintsuthu ezi ngobuhlanga”
 • Mqwambi, Holomi, Khawuta, Tete, Tshanabe, Tshazibane, Gcaleka.
 • Mtakwenda (Leta, Libele, Tyebelendle, Ngcwadi, Kwangeshe, Mentuko, Mboyi, Solizembe)
 • Mthunzi (Nyukwana, Homposhe, Njifile, Ntibane, Pepepe, Nkayi, Thambo lihlab'elimzondayo, Qabel'eliweni, Mthwakazi)
 • Mvulane (Khetshe, Ncilashe, Bhayi
 • - Aparte de la amaVundle)
 • Mweli (Jili, Msingawuthi, Ngqambela, Masengwa, Gqagqangana, Thukela, Mchemane, Sibakhulu, Mkhont' obomvu, enebatha de Ntlangwini yaseMakhuzeni), AmaKhuze
 • Myingwa (Ndzelu, Blose, Shinga, shoba shobane I shoba le ndlovu, oma jojobela bathi Akutshingi thina kutshinga isibongo)
 • Shinga bathi Akutshthina kutshinga isibongo,o jojobela) ingi
 • Myirha Mzondi Sampu Ziyeka (Ithambo lenyoka lihlaba elimzondayo)
 • Nala (Ndokose, Mpembe, Nomgquma, nojakadelana, ozila zimkhonto zimangqangqase, inkomo enhle yaphiwa amaNala nobuhle bayo, osibhekuza baboNzima, bona abaphembela umlilo emanzini uvuthe, omakhanya ehlungwini kuhlwile : amaHlubi)
 • Ncuthu, Mzangwa, Khwalo, Mlanjana, Songobese, Nkume
 • Ncobeni (Mthunzi, Gema, Sibakhulu, Thabethe, Dlekedle, Tiba, Khuze), AmaKhuze
 • Ndaba (Tshibase, Bhadela, Mntungwa, Nonunu, Nomangcangca, Nogubel'egoduka, Nzipho zimnyama kukuqhwaya, Nkuluka, Dzujana, Choboka nje ngomkhuma woThukela, Nyawo zimhlophe noxa zinodaka, Ntombezintle nabayeni bazo, Bharuza, Manyuza, Njujane, Nothuli, Nomangcangca, Mvelase, Magutywa, Mgubo odliwa ngabahambi bendlela, Mntungwa ombulazi owadl'umntu emyenga ngeendaba, Nompundwana zincinane yanga zingongiwa linunu entle engadli mntu, Khand'iyeza etyeni, Ngabaphakela umyeni esithebeni kuba besonga amazimba, AmaHlubi)
 • Ndala (Ndala ka Momamana, uMncotshe, Msunu Sdumbu, Thole, Ngxunga Smukumuku, Ndithinina, Ntombi ubentseleni inkomo zimkaje)
 • Ndila Ndila, Nyezile, Qangaza, KaNgqili, Ndlwan'inisematyeni, Ndulin'Ophezulu, Mndini, Fulela Kunetha/Fulela Kwanetha, Tshunguza, Cekwana, Gadluma, Tshutsha, Simnde, Mtshakazi, Phaphu lengonyamam Jamel'jekeja, Msili kaNonceba, Roqolombashe, Nomatsinyane, Nomathebe, Mpondimise
 • Ndlovu Mntungwa Gengesi Malunga Mancoba (zidlekhaya ngokuswela umalusi), AmaHlubi
 • Ndlela (sibhekuza, nodabekhula, nodada, nala, AmaHlubi Amahle)
 • Nduli (Bhoma, Phutha, Mayoni, Bhodwayo, Mqula, Nkcala, Mbombose, Qiya, Cabekancidisi, Silandas'iyingcangula, Mkhont'uyimesi, Zonkazothuthu)
 • Ndungwane (Bhejula, Velabambentsele, Yem yem, Bukhali bentonga, Sophitsho, UKrali, uSoze, Ngibiselwano, Isagweba esavala iindonga kukubi, uSandla senkosi, uMsimelelo, uNgqolomsila, Buhle bendoda ziinkomo, Themba lamagwala.), Dlomo, Sophitsho, Ngqolomsila, Diya, Mngxongo, Abathembu posteuloj,
 • Ndunu (Maphini, Makhetha, Mrhali, Phoyiyane, Twabu)
 • Ndzaba (Msuthu, Bhili, Mancoba, Rhanza, Gasa, Mwelase, Vangane, Nkonyeni, Sishuba) en ezehla ezintabeni/ezinkahlambeni zishubele ngenqatha lehashe... AmaHlubi
 • Ngcitshane (nkwenkwezana , mev'amhlophe,Qam , Tshaba sikungene , Dwabadwaba Rhasibe ,Schume ka Schongoma, Ndanisa ka Mkhahlela , Mhlanga ka Mhlongwane , Nocubul'inyama ngozipho isitshetshe sikhona , sithebe esimananga-nanga sokwaphulelela intlala yethokazii Ahh!! Thole Lesilo )
 • Ngcwangule (Mpondo klannomo, Tita, Phelwani, Nqashiya, Sikhuni somga nesomthole, mfazii obelelinye owaliphosa pheheya komlanjana bahlutha bonke abasemangcwaguleni, ntombi ziyamlilela zithi Bhuti usishiyela ntoni sikhuthanda nje, Ntombi zithi ndizeke Bhuti noba awunankomo, umntu awagwazumntu emasendeni
 • Ngwane (Hlongwane, Ngwane kaNgwadi, Masumpa, Masenga sileke, Nduku Zinobulongwe, Masobuza, nina besizwe sikaMatiwane, usozisela kaMasumpa noTshali, nina bebutho likaSangweni, Zikhali ezingalingani nezamaxhegwana, Mphayise)
 • Ngxabani (Meyiwa, Rhibela, Bhabha nomhlehlo, uMdatshi, ubodi kaNcokazi, Nontwenja yinkongolo, bebal' iinkomo nje thina sibal'iinkwenkwezi)
 • Ngwanya (vidu Jola)
 • Nkomo (Mrhaberhu , Nkumbuzo , Golela , Magajana , Malinga - wena walinga ukupheka inkomo ngembiza ka nopotyi , Mafinyangolwimi , Mkhont' ozilolayo , Mntungwa , Yengwayo )
 • Mtshengu (Ntshantsha, skhalaze, unomfudukwana, umadlelanga, unoflethi ayibethwa ibethwa babayaziyo.)
 • Nkwali (Hlubi klannomo: bhukula, Mkhwanazi, Nkwali ye Nkosi). La Nkwalis-a naskiĝis ebukhosini (reĝlando) buka Ndwandwa kaj ili estis famaj dum la regado de reĝo Dlomo la Hlubi. Nkwali devenas de Mkhwanazi. Nkwali aliĝis la tribo amaHlubi. Nkwali naskis je Mlabatheki kiu naskis je Bukula. Same kiel Bukula, Maphela ankaŭ venas de Nkwali. Mapela (Hlubi vorto kiu signifas blaton) akiris la nomon ĉar tiu estis tiom riĉa kiom ties riĉeco estis ĉie kiel blatoj.
 • Abakwa Nkwali bazalwa ebukhosini, kunjalo nje baduma kakhulu ngolawulo likaDlomo. UMlabatheki wayengumfo wakwaNkwali; yena uzala uBukula, lo ufungwayo ngabo.

UBukula ngulo wamisela uNtsele kubukhulu bamaHlubi, gokusuka amkhelele amanzi ngophondo ukuba awase kuise-mkhulu uDlomo. AbakwaMaphela isekwa ngabakwaNkwali. Balifumana eli gama kuba ubutyebi babo buska banyakasela ngokwamaphela, kwaba se kusithiwas ngabakwaMaphela. "Ngabakwa Nkwali Bhukukala Mkhwanasi,Makhwanasi amahle, amaHlubi kaShamase Nkwal' enkosi, Enyon' engadliwa ngabafokazana idliwa ngamakhosi. Ngabakwa Buz' elikhul' elagedl' umhlanga, Kwavel' amaBuz' abuzwana. NgabakwaNongubo-ntloko. Abanye bazitetil' abanye bazithwele. Inkwali yintak' engcondo zibomvu Edla ikhethe lomfula isihlobo sobugotsho isihlobo sobuwanguwangu uMuMosulelwa ngamafutha inyama engayidlanga Mntana akafani noyise ngalivezandlebe intombi ithi ngizeke Nova awunankomo Mthulukwa lowathulukwa entabeni njengengqatha zempundzi Shamase Somlomoti Spheshu Madubandlela Mkhwanasi Msuthu Sokhethabahle Somkhele Mtubatuba Dlangezwa Phalane Mntongenankundla Luvuno Veyane(Velane) Mayanda(Malanda) Masukumbeya(Mashukumbela) Nzama kaBelisi Magcoba Mhabahaba Sontuyi(Sontuli) Gagisa: IZiduko zama Hlubi, ngu Henry Masila Ndawo. Eldonita de Lovedale Gazetaro, 1939. Trovita ĉe Rhodes Universitata Biblioteko. Laste ĝisdatigita 12/03/2013 nguNkwali, uBukula, uThando wakwa Mjebeza kaNokuni ozalwaNgumsithi yena ozalwangu Mjebeza eGobozana eQonce.

 • Nozulu (Deyi, Kheswa, Mpafane, Mchumane, Mpangazitha, Macocobela, Mzimkhulu, Ndokoma, Dosini, Thukela, amaHlubi)
 • Nqarhwane (ooZduli, ooHintsabe, ooMaqhula, ooHlabilawu)
 • Ntlane (uNtlanga, uNqabane, uDingi, ooMpilo, ooMkhondwana, oobhal'esendeni ngonqaba kwephepha, ooGcuta, oSinje, oomthwa kaSihula, amawele ukwezana ancanciswa apha nangaphesheya)
 • Ntshilibe (Bhanqo, Ndize, Langa, Mdumane, Bobese, Gawul'abathakathi, Nqambodada, Nyokony'elinyam'enyameni, Ntshontshololo, Mgcaleka, altranga Counselors en la Xhosa Reĝa Domo, "ama andina tata ndizeke ndingowakho".
 • Ntshiza, Rhadu, Gubhe, Nakazana, Simelela, Mbamba, Qwangqwa, Manqashe, Ngonyama, Malilelwa ziiNtombi zithi bhuti ndizeke andinabazali, Mpumlo-Nkulu, Bhayi Ka Mcetywa
 • Nxasana, Thaba, Dunjane, Skhonza, Gazo, Mkhiwa, Totoba, Malilelwa zintombi zithi "Bhuti ndizeke andina mama andina tata", Gqunu kaNomphakatshane, NoMbhekela, Malunguz' udonga andulukuwela
 • Nxotwe (Gabazi, Qamkazi, Mfuza afulele okwelifu lemvula, Mpondomise)
 • Nxuba (Mduma, Rhudulu)
 • Nyase (uMduma, uBhobhoza kaMgqiwane, uNothintwa ongathintwayo ungamthinti lo mntwana uzakukuxaka, icala lenkomo emdaka, uNdzabela, uNtsebeza, umfaz'obelelinye oncancis'okungaphetsheya, uFenjana kafebana ogangathel'abanye bedl'ubomi, oonoshukumis'imivalo, oohombe...Trovita en Ntabankulu kaj Lusikisiki, petsheya kweThina, phetsheya kweTsitsa, phetsheya koMzimvubu [AmaMpondo]) ongathintwayo ungamthinti lo mntwana uzakukuxaka, icala lenkomo emdaka, uNzabela, uNtsebeza, umfaz'obelelinye oncancis'okungaphetsheya, ofenjana kafebana ogangathela abanye bedl'ubomi, onoshukumis'imivalo, ohombe .. Trovita en Ntabankulu eDumsi, eMacwerheni, Lusikisiki, phetsheya kwe Thina, phetsheya kweTsitsa, phetsheya koMzimvubu)
 • Nyathi uMsuthu, uMphuthi, uRhahla, uRhabani, uTsiki, uNhose; Oogaxel'umbengo, boya beNyathi, Amathol'enkomo zikaNyathi, abeSuthu, ebePhuth'ephuthini! Oozishuba zimdakana phesheya komlanjana wegqili, Izilwana zona zehla ezintabeni ngeziluluthwana, Nje ngoko namagama ezixela ziintsuthu ezi ngobuhlanga” sithetha ngenzala ka Nazo (Nhose) kubafazi bakhe abathathu kuMawushe, uMatshezi naye umaMhlwane. Esikhoyo isikululwana sesabo oonyana neenkulu zakhe,uQhaziyana uGeorge kwa noLanga. Ziintsuthu zaseQuthini (Sotho) ngokomlandu kodwa ngenxa yemfuduko/ mfeguza zokhokho bafumaneka Orienta Kabo kuTsolo kwela maMpondomise eMcwangele [amaMpondomise ngokuma]
 • Nyawuza (Faku, Mpondo reganta linio, ĉefoj inkluzivanta Faku, Sigcau, Bokleni, Ndamase)
 • Nyosi (Khwange, cesane ndabazana nyosi, jokweni, nodala, khwange, zalamzi, ntunwana, ntozakhe, dlula, cuba, mbewana, ntimela, msuthu, cesana, nophungula, maswakuza njengenyamazana, mbona obomvu, abantu abathunda enkundleni, kuvel' ithokazi lenkomo nyos' eneqeba ngaphambili, ayilum'iyahlangula, baphakuli beenyosi eziphezulu, ngoba eziphantsi ziyabasinekela khwange lenkomo, babangalithena liyabhebha)
 • Nzotho (Nyelezi, Maphongo)
 • Mqadi Ngqwili Nondlobe, Ngcwina,
 • Qhinebe – (klano de Wonga Guntu, naskiĝis 6 junion 1914) Gqugqugqu, Zithonga-zithathu, Hahaha, Mlunjwa, Mkhomanzi, Duka namahlathi, nkonjan' émnyama edlalémafini.
 • Qocwa (Deyi, Zikhali, Mazembe, Jojo, Tiyeka, Butsolo Beentonga Mbizana, Mabombo, Ngcolosi)
 • Qoma (Qomukuyitya, ooMvand'inyama, Nyohela, Nwaba ndikwenze, ooSigqo, Sisiqobo eso)
 • Qithi (Ndinga, Nkomo ayizali izala ngokuzaliswa, Yem-yem, Sopitsho, Ngqolomsila, Velabembhentsele, Zondwa, Thembu)
 • Qwathi – Iinkomo zikaXesibe, zikaJojo, zikaMtshutshumbe, ogqaz'indlel'ebhek'ebuNguni. (La amaQwathi ne estas klano sed sendependa nacio fondita de Mtshutshumbe kaMthetho kiu disiĝis de la amaXesibe nacio kaj loĝis en la areo de Mqanduli en Thembuland antaŭ proksimume 350 jaroj. Poste ili translokiĝis al la nuna ĉefurbo Engcobo dum la reĝado de reĝo Dlomo de abaThembu, ĉirkaŭ 1680. Ĉi tiu malgranda sed tre sendependa kaj anti-kolonia nacio enhavas plurajn klanojn: amaDikela, amaTshaba, ooSdindi, ooBhlangwe, ooBhose, amaNzolo, imiNcayi, amaNtondo, amaKhombayo, ooMkhondweni, amaVumbe, ooKhebesi, amaBangula, amaDumba, ooMhotho, ooCakeni, ooBhabha, amaMvala, amaDabisa, ooS'ximba, ktp. Eminentaj ĉefoj inkluzivas la anti-kolonian Stokwe ka-Ndlela, Dalasile kaFubu, Fubu mem (kiu batalis kaj mortigis kaj Rharhabe kaj ties filon Mlawu en 1782, defendis sian ĉefurbon kaj venkis Madzikane de la Bhaca en 1824 kaj Matiwane de Ngwane en 1828 dum la militoj Mfecane komencitaj de Shaka, ktp.), Zwelakhe (nuna ĉefo))[7]
 • Radebe SingamaNgelengele, sisi sizwe esizi mele. Asingo maXhosa, Sotho nek Zulu. Sithi amakhosi kwisizwe sama Hlubi.

Ndambe; Fafa; Rhudulu; Teyise; Mfunguma; Goduka; Sandali; Thole; Ncayiyana; Thetho; Holomika; Jambase; Mthimkhulu; Ngqeleni; Mkhence; Mafahla; Joseph; januaro; Mphela; Ndumazi; Bhaziya; Ncuthu; Rheme; Jayiya; Zusana; Ngwana; Molomeka; Malema; Fandesi; Sethima; Sidima; Ngconde; mkhabela; Ncusamba; Mfikazwe; Masinga; Msiza; Yawa; Yaso; Ohoiwa; Qoqoba; Ntsunde; Bandezi; Mqikela; Mqhayi; Mkabani; Sonto; Mai; Vrekke; Damane;Jiyaso; Ntsima; Ndeze; Zenzile; Maphanga; Zuma; Jombose; Ndayisa; Ndila; ndzimande; Bhodlo; Mzimkhulu; Mbotho; Doseni; Dosini; mMqinase; Coko; Vilane; mzoyiyana; Mzozoyana; Tuni; Tau; Baloyi; Valoi; vabooi; Booi; Saliso; Mndima; Mdingi; Ndlobeni; Ndlovukazi; Ndaba; tshaziya; tshaka; lembe; Nemba; Lemba; Bhekuzulu; Bhekezulu; Mantantayise; Sesulu; Sisulu; Ngiba; Ngidi; Goreh; Ngcandana; Mtsamai; Bereng;Tsaitsai; Ncede;Zukulu; Mkhonde; Chitwayo; Ndengane; Feketha; Ndala; Bhubesi; Lamaani; Ndrishan; Drouze; Fulmake kaj Solika ka Ndebela Mande; Makubalo

 • Rharha-(Rharh'orhalayo ongarhaleli nto yamntu, Nokhwel'thole, Vuyani, Ndulwini, Tshwentshwe, Mfaz'obele'linye phesheya komlanjana)
 • Rhoyi (Ntanzi, Dedeza, Mhlambiso, Sakhele, Ndima, Ndzube, Nzimande, Masoka, Mzimkhulu - amaHlubi Amahle)
 • Shweme, (Shweme, Limakhwe, Nolundi, Nogqagqa, Malilelwa Zintombi zisithi bhuti ndizeke, Zilamkhonto, Soyingwa)
 • Sithathu –signifas 'tria', la tria Khoi-khoi genealogia klano, la du aliaj estas Gqwashu kaj Sukwini– oChisana, Khopoyi, Ndebe, Hasa, Lawu]
 • Skhosana "Ndebele genealogio "(Skhosana,Nozulu,Ntuthwana eyabikela izizwe nezizwana ngoSkhosana,Musi ka Mhlanga ayihlangani ihlangana etla kwesithebe,Novaphi, Mntungwa,Thukela,Suza,Mpafana,Ndebele) de Andisiwe Volwana ankaŭ de Athi Bahle Monakali
 • Skhoji (grupo de homoj kiuj parolas lakosan kiu plejparte okupas la malgrandan urbon nomitan Tsolo en la valo Tsitsa. Ili estas rektaj posteuloj de skoto William Saunders kiu amikiĝis kun kosa virino kaj poste havis infanojn.)
 • Shiya
 • Siyagalala
 • Sohobese
 • Sonani, ntshiza, phokela, ntshantsha ka- mpisi, bhovula zime nkqo, en'ezawela umlambo nge peni, omazanenkungu, imvula lubabalo kuzo, umabuya, umhlab'ohlul' abafokazana, usndindindi, mfazi omabele faris owancancisa amawele ngaphesheya komfula wase leng
 • S'thathu, Chisana, Ndebe, Khophoyi, AmaLawu, S'dwashu, Nkomo ezibomvu ezimnyama ziyatyiwa (AmaGqunukhwebe klano
 • Sukude (Mkhondwane; Gxarh'eliphezulu; Mancam'iinkomo ethenga iyeza kuba ngugqirha wamaMpondo; Umfo olal'ebanjiwe kodwa avuke kusasa engenatyala; Sikhonza esikhonz'ufaz'obele linye phesheya komlanjana; Zika Hlambangobubende; Zika Mthwa ka Sihula; Zika Gxarha; Zika Gxarheliphezulu; Zika Sitshwili; UNontwemnandi; Izibaya zika Santsabe; Umthondo omhle ozala amakhosi; Mbokod'ebomvu yokusil'ucumsi; Rharh'orhalayo engarhalel'izityalo zabelungu (Mpondo klannomo)).
 • Sukwini (kun Khoi-khoi genealogio) – [Deyi, Chwama, Lawu, Dibashe, Tik'ayivumani nepokotho, Somda, Somchiza, Ndlela, Ndlakhwe, Lubisi, Nja-bomvu, Sandlala-ngca, Ithole loMthwakazi, Nobinye masiyixhele Zininzi entabeni, Bhunguza yintloko, Mvaba yiketile, Zazi ngezulu].
 • Thangana (Krila, Mtengwana, Rhaso, M'bamba, Bodlinja, Gobingca)
 • Thiyane (Zengele, Ngele-ngele, Mahlangabeza owahlangabeza iNkosi isiza ngobuso ezweni, Nonkosi, Zulu, Buhlungu Benyoka, Nomphumela, Mpundwana zincinci zingazingongiwa, amaHlubi)
 • Thole (Gqagqane, Buzini, Ndlangisa, Mzimshe, Lwandle)
 • Tiyana (Mbambalalana, Sigquma-Nkungwini kutsho kothuk'izindlwana, Nhanhi, Mpheke, Mlamb'okhal'iintaka, Tshulasi, Nongqwangile) ubukhulu becala esi siduko sifumaneka eMqanduli nangakwicala lase mpuma kumlambo uMthatha (la Klano de Bonke Xakatha "Aah! Zwelobuntu").
 • Mtolo (Tolo, Nongwadla, Mchenge, Bhanekazi, Ngwenyankomo, Dlangamandla, Zulu, Masali, Mfingo, Amajubantlantsi, Vumba lempongo liyanuka, Nozinja ziyakhonkotha, Kuba zithi : "Hawi! Hawu! Hawu! Xa zibon'umnt'ozayo, Nozinja ziyafulathelana, Kanti zenz'umntwana, Umlamb' awuwelwa, Uwelwa ziinkonjane kuphela, Zona zimaphiko farita, Nkomo zikaGaxaza! Oonkuni azothiwa, kuba zithezwe yinkosazana, Bona babasa amadaka eenkomo zabo, Izinto ezifuye inkomo zafuya negusha nehashe.)
 • Mngwevu (Zulu, Skhomo, Mhlatyana, Rhudulu, Tshangisa, Bhodlinyama, Snuka, Nxuba, Fak'inyama emlanjeni iphume ivuthiwe)Aah Rhudulu Nabele mntwini Abantu bomlambo Yena oowavuthekwa wafa
 • Tshatshu (ooTubane, ooHoza, Inkomo ezibomvu zikaMphasala)
 • Tshawe (la reganta domo inter ĉiuj la Xhosa. Ĉefoj inkluzivas Hintsa, Sigcawu, Sarhili, Xolilizwe, Xhosa, Malangana, Nkosi-Yamntu, iiou, Skhomo, Togu, Ngconde]]ktp.)Kubekho inkwenkwana egama lingu Songe yona imagazimane ingumtshana emaSukwinini nasemaTshaweni ibe ingu Mpinga ingumpondo aze abe uyisemkhulu wakhe ezalwa yintombi yama Dlamini ojola
 • Tshezi (la reganta klano Bomvana de la Jalamba-Gambushe linio, kun deveno de eŭropa ŝippereo)
 • Tshomane (kun deveno de ŝippereo, dividiĝinta de la reganta Nyawuza klano de la Mpondo)
 • Tyani (Mbulu, Mdumo, Noqobo, Nontshatsha, Manci, La klano de AmaZotsho)
 • Tshonyane (La klannomo de Chris Hani) -Aphuma kubelungu abatyekezwa yinqanawe) – Chungwa, Dikiza, Sawu, Sido, Saba Tota, Simnke, Khwane, Hani, Mth'uzimele, Gqunukhwebe, Nkomo z'bomvu[8]
 • Thwane (Fulela wanetha, Mfazi olivila, Mpemvu, Sabelo, Wuwu)
 • Xaba (ooNonkosi, ooNonxa asikhathali, ooNomjoli, ooLinda, ooMwelase, ooMlotywa, ooShwabada, owashwabadel'inkomo neempondo zazo, Apho kungavalwa ngamivalo kuvalwa ngamakhand'amadoda, aMahlubi amahle.)
 • Xesibe (AmaXesibe estas nacio de pluraj klanoj kaj triboj sed ĝia historio, Mbathane, Tshomela ka Matsho, Matshaya, Makhuma)(Mbathane, Matshaya, Xesibe, Khanda'nyawana, Matshin'ayibheke, Ibhaca
 • ).
 • Xhamela (Ili nomiĝas ankaŭ amaGcina, trovita en Thembuland).
 • Xoko (Mpinga, Mawawa, Ntomtwana, Ngceza...Plejparte loĝantaj en Bizana kaj ĉirkaŭaj areoj)
 • Zangwa (Khwalo, Ncuthu, Sohobese, oonkuma – amaMpondo).
 • Zulu Ntombela, Tshaka, Lombeki, Mtungwa, Mhlehluwile, Sikamade, Mpungose, Mpundzima, Ndabakazi, Mbilingati, Sakhephi, Seme, Ndlovana, Ngwana, Lemba, Phungula, Zulu
 • ZIMA ( Bhomoyi, Timane, Nyakwezi, Ceduma,uNxengo, Zima Ka Bhomoyi ka Thembu
 • Zoko ( Chatha, Dlokovana, Mathathesuka njeNyamazane, Ngqambashe, Diya malandelwa yintombi ithi ngizeke noma awunkomo, mntomhle njenjomi, Bekwa, Mafumbatha, Kitana, Gojana, Maniza, Mbhantso, Makhawini, Mazwana, Matana, Mkhosana, Nduluka, Nyumbana, Tseku, Bhokomela)

Kosa triboj ĉiuj 13 restas ĉi tiel:

 • AmaGqunukhweba
 • AmaRigwa
 • AmaHigwa
 • AbaThwa - AmaSan kaj Khoi
 • AmaMpondo
 • AmaMpondomise
 • AmaBomvana
 • AmaFingo
 • AmaXesibe
 • AmaQadi
 • AmaFingwa
 • AmaNgwevu

Ikumkanikazhii Kuxeshaa Nghamaxhoosa Emhilhonhi Kusekudhalhenhi

 • Amagqhunhukhweba - Zhandholhoo Ndhimaa Ngqhamhakhwe Qaamaataa
 • AmaMpomse - Nqabeki Sumhako Saandhandha Mbhetsholomee
 • AmaMfenghuu - Ndhasii Ndhoa Ndelemi Ntsakamu Lithekaaa
 • AmaGQadi - Quma Xarru Langmaan Xoi Suno Velelaa Xaam
 • AmaMpondhoo - Gxizhaa Qaa Lalhefhii Qe Qaukaa Qawukelo
 • AmaXesibe - Lejaais Nkoi D'Nkoi Nkoi Plaatoonhath Rhoi
 • AmaBomvhanha - Lesjhaku Lhankumhaa Nhekwathi Selebhamthi Se
 • AmaFinghwaa - Sondhomhaa Lhidhirhaa Rhazhiswamhee Rhaletshu
 • AmaFinghoo - Solentsu Nghibhanghiso Lhamnghethuu Nghonhiii
 • AbaThwaa - Ntselekiso Sabalelhii Hintsaa Selaamtshadhi Ncia Ciyaa Ncu Xaa
 • AmaRigwa - Ntelekeso Selhuya Mpita Se Silanto Ntintalantsu Ntsola
 • AmaHighwa - Nhikhwelase Siyhaselwase Mhikwase Lidhirhaswe Mhavhekisa Gwijhaa*Suthu, Ncwane, Rhayeni, Ncwane, Mahlatsi, Mahlatsi, Mrhena, Shuba seguusha emnyama
 • AmaNdambane -mvulotshe, Nohali, Ndlungwane, Maqolo, squngelo, ngubo nkulu Mayiwa
 • Msuthu:Mtlokwa, tsotetsi, sbilwana ,*msuthukazi por inoj
 • Mpandla:Mbona, Tshayingwe

Heka, Nangu, Tiya, Tyibashe Nxele, Tyhethe, Dlumvubo Gastyeketye, Nunu, Bhuse, Mvabebhokhwe Dobo, Nonjonjo, Nombamba, Rharhabe Mandlana, Sende liyahlaba likhuphi gazi ngomlomo Isilo sehlathi esigquma phezi ko mlambo OoZiduli zibomvu zokuzimela kuba zibalek'intaka uMbon'obomvu ongatyiwa batshakazi kuba uyaba ghabhisa Dobo liyatsha licinywa ngegazi leNgwe NGWE ndini ezidla ngamabala!!.

Gantsa:(OoBisha,Wabani,Mhlonyani okakayo njenge ncindi yekhala,Mdludla kabekisi,Tshoba lenkomo noba yeyakwabani,Qholo,Mbali,zinde zinemiqala, Mfazi obele lide oncisela naphesheya komfula,Phuzi luka somanqanqa unqanqazayo,amaNtombo,Gaba,Xho'ndlovu,Gogoba,Zotsho, Bathi Nonyawo Zincane kanti Zinkulu okwe Bhlayi yetolofiya,Mvundl'ubhelu, Malandelwa yintombi,Tshitshis'intaba)

Zondi: Ntsele, langa, gqagqagqa, Madlalangemdlovu, mlomane, mbutho, vaphi, khuboni, qunta, Nontandukutatanyiswa, Nondaba,mbilin'awudliwa, dlanamhlotshana, uluqa, ushibane, utetemane, umabonw'abulawe njengenyamazane, umbutho, lusibalikhulu, ugagashe kaBhambatha. UZondi uNtsele sisizukulu sika Dulaze, Gwente, Gqingeni ne Jwambi

ReferencojRedakti

 1. 1950-, Matshoba, Mtutuzeli,. (1981) Call me not a man : and other stories. Longman. ISBN 0-582-78541-3. OCLC 16537365.
 2. 2,0 2,1 Madiba Nelson Mandela was called Madiba (en-US). Alirita 2019-02-23.
 3. Boya, Siya. What's in a shared name ? (12 January 2013). Alirita 2019-02-23.
 4. African Voices
 5. Sharing Cultures: Personal Revelations: Ncedisa Mayeko. Arkivita el la originalo je 2013-10-03. Alirita 4 July 2015.
 6. (2006) South African voices: The way we travelled : oral history and poetry. Parallel Press, University of Wisconsin-Madison Libraries, p. 22. ISBN 9781893311718.
 7. The origin of the Qwathi. Arkivita el la originalo je 2013-12-13. Alirita 2021-05-13.
 8. Iziduko nezinqulo zamaXhosa jikelele (Xhosa clans) | Abongisocial's Blog. abongisocial.wordpress.com (20 August 2010). Alirita 4 July 2015.

Amatipa- Bhayeni, Yiwa, Manzimade, Mkhonto ka Lusiba, Lawu, Sibalude, Ingw' ebetha ngomsila emanzini,

FontojRedakti

 • Mlungisi Ndima (1988). A History of the Qwathi People from the Earliest Times to 1910. MA Thesis. Rhodes University.
 • Kirsch et al. Clicking with Xhosa (2001). Cape Town: David Phillips Publishers. p. 22.
 • Makuliwe, Mpumelelo T.A. Iziduko zabantu abathetha IsiXhosa: isikhokelo kwintetho yesintu.

Dongo- Mbuyisa,Skhabamkhonto,Ngwengula,Mzoyi,Nomandla,Nyathi,Vezi